Tăng cường quản lý thuế với hoạt động mua hàng hóa bằng hình thức Bảng kê

Ngày 02/4/2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1336/TCT-TTKT tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động mua hàng hóa bằng hình thức Bảng kê

 

Tổng cục Thuế nhận được Công văn 1314/VPCP-V.I ngày 29/02/2024 của Văn phòng Chính phủ v/v báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và Công văn 197/TTCP-C.IV ngày 06/02/2024 của Thanh tra Chính phủ v/v thực hiện kiến nghị của TTCP tại Kết luận thanh tra số 966/KL-TTCP ngày 06/02/2024;

Theo đó, thực hiện Kết luận Thanh tra số 966/KL-TTCP ngày 20/9/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản, thoái vốn và tái cơ cấu tại Tổng công ty thuốc lá Việt Nam.

Căn cứ kết quả thanh tra, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế:

– Cục Thuế tỉnh Tây Ninh tiếp tục thực hiện nội dung chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại các Công văn 5092/TCT-TTKT ngày 14/11/2023 và 106/TCT-TTKT ngày 10/01/2024 về kiểm tra việc kê khai của doanh nghiệp tư nhân Tuấn Dung, báo cáo kết quả kiểm tra về Tổng cục Thuế (Cục Thanh tra – Kiểm tra thuế) trước ngày 30/4/2024, đồng thời bản mềm về hòm thư điện tử: bcttchinhphu@gdt.gov.vn để tổng hợp, báo cáo Bộ.

– Các Cục Thuế trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế tăng cường xác minh các trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ bằng hình thức Bảng kê được quy định tại điểm 2.4 khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015) để xác định tính hợp lý, hợp pháp…làm căn cứ xác định chi phí được trừ khi tính thuế TNDN hợp lý, đúng quy định, tránh thất thu Ngân sách nhà nước. Lưu ý đối với các doanh nghiệp có hành vi vi phạm như doanh nghiệp tư nhân Tuấn Dung đã nêu tại Kết luận Thanh tra số 966/KL-TTCP ngày 20/9/2022 của Thanh tra Chính phủ.

Trường hợp qua công tác thanh tra, kiểm tra, xác minh nếu phát hiện các doanh nghiệp có vi phạm pháp luật về thuế thì xử lý theo quy định; nếu có dấu hiệu tội phạm thì chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết tại Công văn 1336/TCT-TTKT ngày 02/4/2024.

(Theo Thư viện Pháp luật)

Ý kiến bình luận