Ngày 01/8/2023, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 05/2023/TT-BXD quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

 

09 lĩnh vực người có chức vụ thuộc Bộ Xây dựng bị hạn chế thành lập doanh nghiệp khi thôi chức

Theo đó, các lĩnh vực người có chức vụ thuộc Bộ Xây dựng bị hạn chế thành lập doanh nghiệp sau khi thôi chức vụ bao gồm:

– Quy hoạch xây dựng, kiến trúc;

– Hoạt động đầu tư xây dựng;

– Phát triển đô thị;

– Hạ tầng kỹ thuật;

– Nhà ở, công sở và thị trưởng bất động sản;

– Vật liệu xây dựng;

– Khoa học và công nghệ trong lĩnh vực xây dựng;

– Quản lý doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

– Chương trình, dự án, đề án thuộc các lĩnh vực trên, trừ lĩnh vực quản lý doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Thời hạn người có chức vụ thuộc Bộ Xây dựng không được thành lập doanh nghiệp sau khi thôi chức vụ

– Trong thời hạn đủ 24 tháng kể từ ngày thôi chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, người có chức vụ, quyền hạn công tác trong các lĩnh vực được quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và khoản 6 Điều 4 Thông tư 05/2023/TT-BXD không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý.

– Trong thời hạn đủ 12 tháng kể từ ngày thôi chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, người có chức vụ, quyền hạn công tác trong lĩnh vực được quy định tại khoản 7, khoản 8 Điều 4 Thông tư 05/2023/TT-BXD không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý.

– Thời hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã đối với người thôi chức vụ khi đang là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp nghiên cứu, xây dựng hoặc thẩm định, phê duyệt Chương trình, dự án, đề án quy định tại khoản 9 Điều 4 Thông tư 05/2023/TT-BXD là thời hạn thực hiện xong chương trình, dự án, đề án.

Thông tư 05/2023/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 20/9/2023.

Theo Thuvienphapluat.vn

Ý kiến bình luận