Chính thức có Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất

Mới đây, Chính phủ vừa chính thức ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất.

Theo đó, các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất, cụ thể như sau:

  • Thời gian gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, 4, 5, 6 năm 2020 và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2020 của các DN là 05 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT;

  • Thời gian gia hạn nộp thuế TNDN phải nộp theo quyết toán kỳ tính thuế năm 2019 và số thuế TNDN tạm nộp quý 1, 2 của kỳ tính thuế năm 2020 của DN, tổ chức là 05 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN;

  • Thời gian gia hạn tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất nộp kỳ đầu năm 2020 của DN, tổ chức, HGĐ, cá nhân là 05 tháng kể từ ngày 31/5/2020.

Xem thêm tại: Nghị định 41/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 8/4/2020.

Ý kiến bình luận