Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

Ngày 01/8/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 11/2023/TT-BNV về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

 

Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

Theo đó, từ ngày 1/7/2023, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định tại Điều 2 Nghị định 42/2023/NĐ-CP như sau:

(1) Tăng thêm 12,5% mức trợ cấp hằng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2023.

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 01/7/2023 tính theo công thức sau:

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 01/7/2023 = Mức trợ cấp được hưởng từ thời điểm tháng 6/2023 x 1,125

Trong đó: Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2023 là mức trợ cấp quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 02/2022/TT-BNV.

(2) Từ ngày 1/7/2023, sau khi điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định nêu trên mà có mức trợ cấp được hưởng thấp hơn 3.000.000 đồng/tháng thì được điều chính tăng thêm như sau:

– Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp hằng tháng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng.

– Tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp hăng tháng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.

Căn cứ quy định tại (1) và (2), cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc được hưởng mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7/2023 (đã làm tròn số) như sau:

+ Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 3.000.000 đồng/tháng.

+ Đối với các chức danh còn lại: 2.817.000 đồng/tháng.

Lưu ý: Đối tượng được điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng theo Thông tư 11/2023/TT-BNV là cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 130-CP năm 1975 và Quyết định 111-HĐBT năm 1981.

Thông tư 11/2023/TT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2023. Chế độ quy định tại Thông tư 11/2023/TT-BNV được thực hiện kể từ ngày 1/7/2023.

Theo Thuvienphapluat.vn

Ý kiến bình luận