THỦ TỤC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN GÓP VỐN CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

THỦ TỤC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN GÓP VỐN CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

 1.  Trình tự thực hiện
 • Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Phòng một cửa Sở kế hoạch đầu tư nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.
 • Nộp lệ phí và nhận giấy hẹn trả kết quả.
 • Trong vòng 03 ngày không tính thứ 7, CN Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thủ tục thay thành viên góp vốn cho công ty.
 • Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh thì Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).
 • Sau khi sửa đổi hồ sơ theo yêu cầu trên thông báo thì doanh nghiệp nộp lại hồ sơ tại phòng 1 cửa sở kế hoạch và đầu tư.
 • Căn cứ giấy hẹn, Doanh nghiệp lên nhận kết quả.
 1. Thành phần hồ sơ
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp
 • Phụ lục I-6 thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 11/03/2019(Danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên)
 • Thông báo đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH và thay đổi điều lệ, tỷ lệ vốn góp – Phụ lục II-1 thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 11/03/2019.
 • Giấy ủy quyền và chứng minh thư photo của người đi làm thủ tục nếu không phải là người đại diện pháp luật đi nộp.
 1. Kết quả

Doanh nghiệp nhận kết quả, bao gồm có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thể hiện thanh viên góp vốn đã thay đổi; Giấy xác nhận về tỷ lệ vốn góp mới của các thành viên, thành viên góp vốn mới.

Lưu ý:

 • Khi xong thủ tục tăng vốn điều lệ, Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch & đầu tư sẽ công bố thông tin thay đổi tăng vốn điều lệ trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
 • Không cần làm thông báo thay đổi vốn điều lệ với cơ quan thuế.

——————————————————————

Bài viết khác: Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 2 thành viên: http://ketoananhieuminh.vn/thu-tuc-tang-von-dieu-le-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien/

 

 

Ý kiến bình luận