CÁCH XỬ LÝ CHÍ PHÍ NHÂN CÔNG TRONG XÂY DỰNG

CÁCH XỬ LÝ CHÍ PHÍ NHÂN CÔNG TRONG  XÂY DỰNG

Sau đây, Trung tâm kế toán An Hiểu Minh xin đưa ra 5 cách xử lý có thể tối thiểu hóa chi phí nhân công trong xây dựng, cụ thể như sau:

  1. Thuê công ty khác làm thầu phụ (có tư cách pháp nhân)

 – Bộ chứng từ bao gồm:

    + Hợp đồng giao thầu

    + Biên bản nghiệm thu khối lượng

    + Biên bản thanh lý hợp đồng

    + Chứng từ thanh toán hợp lệ

    + Hóa đơn giá trị gia tăng

– Cách hạch toán :

   + Ghi nhận chi phí:

            Nợ TK 627/622

                  Có TK 331

   + Khi Thanh toán:

           Nợ TK 331

                 Có TK 111,112

Ưu điểm

Nhược điểm

+ Công ty không phải làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

+ Công ty không phải đóng bảo hiểm.

Chi phí lớn (do công ty bên kia sẽ phải nộp thuế GTGT 10%, thuế TNDN 20%).

  1. Khoán cho 1 cá nhân tự tổ chức đội thi công (Là cá nhân kinh doanh)

 – Bộ chứng từ bao gồm:

    + Hợp đồng giao thầu

    + Biên bản nghiệm thu khối lượng

    + Biên bản thanh lý hợp đồng

    + Chứng từ thanh toán hợp lệ

    + Chứng minh nhân dân

    + Hóa đơn lẻ do cơ quan thuế cấp

 – Cách hạch toán :

   + Ghi nhận chi phí:

               Nợ TK 627/622

                     Có TK 331

    + Khi thanh toán:

             Nợ TK 331

                    Có TK 111,112

Ưu điểm

Nhược điểm

+ Không phải làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

+ Không phải đóng bảo hiểm.

+ Cá nhân phải đăng ký kinh doanh.

+ Cá nhân phải đóng thuế 7% (Trong đó thuế GTGT là 5%, thuế TNCN là 2%).

  1. Khoán cho 1 cá nhân tự tổ chức đội thi công (Không kinh doanh)

 – Bộ chứng từ bao gồm:

    + Hợp đồng giao thầu

    + Biên bản nghiệm thu khối lượng

    + Biên bản thanh lý hợp đồng

    + Chứng từ thanh toán hợp lệ

    + Chứng minh nhân dân

    + Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

 – Cách hạch toán:

  + Ghi nhận chi phí:

          Nợ TK 627/622

               Có TK 3388

  + Trích thuế TNCN 10% => Kê khai và nộp thuế TNCN 10% cho mỗi lần thanh toán

         Nợ TK 3388

              Có TK 3335

  + Khi Thanh toán:

         Nợ TK 3388

             Có TK 111,112

Ưu điểm

Nhược điểm

+ Không phải đóng bảo hiểm.

+ Không phải xuất hóa đơn lẻ do cơ quan thuế cấp (Căn cứ Khoản 1, Điều 13, Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cấp hóa đơn do Cục

+ Phải đóng thuế TNCN 10%.

+ Phải quyết toán thuế cho cá nhân.

 

  1. Ký hợp đồng lao động với từng cá nhân (Dưới 1 tháng)

 – Bộ chứng từ bao gồm:

   + Hợp đồng lao động

   + Bảng chấm công

   + Bảng Lương

   + Chứng từ thanh toán hợp lệ

   + Chứng minh nhân dân

   + Chứng từ khấu trừ thuế TNCN ( Nếu Có )

 – Cách hạch toán :

   + Ghi nhận chi phí:

               Nợ TK 622

                     Có TK 334

   + Trích thuế TNCN 10% ( Đối với thu nhập trên 2 triệu đồng/1 tháng) (nếu có):

              Nợ TK 334

                    Có TK 3335

   + Khi Thanh toán:

             Nợ TK 334

                   Có TK 111,112

 Lưu ý: Nếu không muốn trích thuế TNCN 10% thì cá nhân đó phải làm cam kết mẫu 02/CK-TNCN theo thông tư 92/2015/TT-BTC với điều kiện: Chỉ có thu nhập duy nhất tại 1 nơi và có MST cá nhân tại thời điểm cam kết.

Ưu điểm

Nhược điểm

+ Không phải đóng bảo hiểm.

+ Không phải đóng thuế TNCN nếu thỏa mãn điều kiện trên

.

+ Hợp đồng chỉ ký tối đa được 2 lần trong 1 năm.

+ Phải quyết toán thuế cho cá nhân.

 

  1. Ký hợp đồng lao động với từng cá nhân (Từ 1 tháng trở lên)

 – Bộ chứng từ bao gồm:

    + Hợp đồng lao động

    + Bảng chấm công

    + Bảng Lương

    + Chứng từ thanh toán hợp lệ

    + Chứng minh nhân dân

 – Cách hạch toán :

   + Ghi nhận chi phí:

           Nợ TK 622

                 Có TK 334

   + Trích bảo hiểm xã hội:

         Nợ TK 622,334

               Có TK 338

  + Trích thuế TNCN 10% (nếu có):

        Nợ TK 334

              Có TK 3335

  + Khi Thanh toán:

        Nợ TK 334

             Có TK 111,112

Ưu điểm

Nhược điểm

Không phải ký hợp đồng nhiều lần.

 + Phải đóng bảo hiểm mức 32% cho công nhân (Doanh nghiệp chịu 21.5%, công nhân chịu 10.5%).

 + Phải quyết toán thuế cho cá nhân.

 + Phải trích thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần.

————————————————————————

Trịnh Khanh


BÀI VIẾT KHÁC: HẠCH TOÁN CHI PHÍ SỬA CHỮA, NÂNG CẤP TSCĐ ĐI THUÊ http://ketoananhieuminh.vn/hach-toan-chi-phi-sua-chua-nang-cap-tscd-di-thue/

 

 

 

 

Ý kiến bình luận