Phân biệt 2 Phương pháp tính thuế GTGT

SỰ KHÁC NHAU GIỮA 2 PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GTGT TRỰC TIẾP VÀ KHẤU TRỪ

Kế toán An Hiểu Minh hướng dẫn Phân biệt Phương pháp tính thuế GTGT theo PP trực tiếp và Khấu trừ.

  1. Các phương pháp tính thuế GTGT

Hiện tại thuế GTGT có hai phương pháp hạch toán:

+ Tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
+ Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

  1. Sự khác nhau giữa hai phương pháp tính thuế trên.

Phương pháp tính thuế theo phương pháp khấu trừ

Phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Đối tượng áp dụng:

 – Nếu xác định doanh thu từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT năm 2015 theo khoản 2 điều 12 thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính có doanh thu trên 1 tỷ đồng thì tiếp tục áp dụng theo phương pháp khấu trừ năm 2016, 2017.

– Nếu xác định doanh thu từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT năm 2015 theo khoản 2 điều 12 thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính có doanh thu dưới 1 tỷ đồng. Nếu đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT trước ngày 20/12/2015 để áp dụng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ năm 2016, 2017. Trường hợp không nộp mẫu 06/GTGT thì áp dụng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp cho kỳ ổn định năm 2016, 2017.

+ Đối với doanh nghiệp có doanh thu nhỏ hơn 1 tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện PP khấu trừ. (Trước 1/1/2014)

+ Còn doanh nghiệp mới thành lập không đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ (Hộ cá nhân kinh doanh)

 Hóa đơn sử dụng:

+ Hóa đơn GTGT mẫu 01GTKT

Hóa đơn bán hàng mẫu 02GTGT

Tính thuế GTGT

+ Thuế GTGT(VAT) phải nộp =  Thuế VAT đầu ra – thuế GTGT đầu vào

VAT = DN * tỷ lệ %

Thuế Suất

            Không chịu thuế
            Chịu thuế 0%
            Chịu thuế 5%
            Chịu thuế 10%
 
 
 

+ Về việc phân phối và cung cấp hàng hóa: 1%

+ Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu :5%

+ Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 3%

+ Hoạt động kinh doanh khác 2%
(Chi tiết ngành nghề áp dụng tỉ lệ % ở trên các bạno phụ  lục thông tư 119)

Khai thuế GTGT

Mẫu 01/GTKT

Mẫu 04/GTGT

Hạch toán thuế

Thuế đầu vào được hạch toán vào Nợ 133
Thuế đầu ra được hạch toán vào Có 33311
Vat phải nộp = Có 33311- Nợ 1331
Bút toán đối trừ thuế

Nợ TK 3331

     Có TK 1331

Thuế đầu vào được hạch toán vào chi phí hoặc nguyên giá tài sản (không có tK 133)

Thuế đầu ra được hạch toán giảm doanh thu:

 Nợ 511

Có 33311   

Vat phải nộp = Có 33311

 

  1. Ví dụ

Công ty TNHH An Hiểu Minh mua 10 bộ máy tính giá chưa thuế là 8.000.000đ/ bộ, VAT 10% đã trả bằng tiền gửi Ngân hàng

Công ty TNHH An Hiểu Minh bán 10 bộ máy tính trên cho Công ty CP Công nghệ ứng dụng GreenTech đơn giá chưa thuế là 9.000.000đ/bộ, thuế VAT là 10% chưa thu tiền.

+ Hạch toán theo phương pháp trực tiếp

Đầu vào: Thuế GTGT được cộng vào giá gốc của hàng hóa

Nợ TK 156: 88.000.000

       Có TK 112: 88.000.000

Đầu ra:

 Bút toán 1: Giá vốn hàng bán

Nợ TK 632: 88.000.000

       Có TK 156: 88.000.000

 Bút toán 2: Phản ánh doanh thu

Nợ TK 131: 99.000.000

       Có TK 511: 99.000.000

Tính thuế GTGT phải nộp = Doanh thu X tỷ lệ %= 99.000.000 x 1% = 990.000 Công ty kinh doanh máy tính nên tỷ lệ tính thuế là 1%

Hạch toán

Nợ TK 511: 990.000

Có TK 3331: 990.000

Tính thuế TNDN

Kết chuyển Doanh thu sang 911

Nợ TK 511: = 99.000.000 – 990.000 = 98.010.000

Có TK 911: 98.010.000

Kết chuyển giá vốn

Nợ TK 911: 88.000.000

Có TK 632: 88.000.000

Lợi nhuận trước thuế = 98.010.000 – 88.000.000 = 10.010.000

Thuế TNDN phải nộp = 10.010.000 x 20% = 2.002.000

+ Hạch toán theo phương pháp khấu trừ

Đầu vào:

Nợ TK 156: 80.000.000

Nợ TK 1331: 8.000.000

Có TK 111: 88.000.000

Đầu ra:

Bút toán 1: Giá vốn hàng bán

Nợ TK 632: 80.000.000

Có TK 156: 80.000.000

Bút toán 2: Hạch toán doanh thu

Nợ TK 131: 99.000.000

Có TK 511: 90.000.00

Có TK 3331: 9.000.000

Tính thuế GTGT phải nộp = Thuế VAT đầu ra – Thuế VAT đầu vào = 9.000.000 – 8.000.000 = 1.000.000

Hạch toán đối trừ thuế

Nợ TK 3331: 8.000.000

Có TK 1331: 8.000.000

Tính thuế TNDN

Kết chuyển Doanh thu sang 911

Nợ TK 511: = 90.000.000

Có TK 911: 90.000.000

Kết chuyển giá vốn

Nợ TK 911: 80.000.000

Có TK 632: 80.000.000

Lợi nhuận trước thuế = 90.000.000 – 80.000.000 = 10.000.000

Thuế TNDN phải nộp = 10.000.000 x 20% = 2.000.000

Vậy là Kế toán An Hiểu Minh hướng dẫn Phân biệt Phương pháp tính thuế GTGT theo PP trực tiếp và Khấu trừ. Chúc bạn thành công!

Tăng Hòa


THAM KHẢO BÀI VIẾT KHÁC: ĐIỀU KIỆN KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO 

 

 

 

Ý kiến bình luận