Cơ sở pháp lý trong đơn vị hành chính sự nghiệp

       Cơ sở pháp lý trong đơn vị hành chính sự nghiệp là căn cứ, cơ sở lý luận của luật pháp. Với ý nghĩa này, cơ sở pháp lý được xem là hệ quả tất yếu của pháp luật. Nếu cho rằng pháp luật là một cái khung thì pháp lý chính là những lý lẽ khoa học vận động cho cái khung đó. Như vậy, cơ sở pháp lý chính là việc vận dụng, áp dụng khoa học các quy định của pháp luật đòi hỏi tính chính xác và phù hợp.

     Hôm nay, Kế toán An Hiểu Minh sẽ giúp các bạn tìm hiểu “Cơ sở pháp lý trong đơn vị hành chính sự nghiệp “ bao gồm các thông tư, nghị định sau:

 1. Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015.
 2. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước.
 3. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015
 4. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán.
 5. Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015
 6. Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
 7. Chuẩn mực kế toán công quốc tế IPSAS
 8. Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính V/v Quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.
 9. Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước.
 10. Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.
 11. Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ V/v Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
 12. Thông tư số 06/2018/TT-BNV ngày 31/05/2018 của Bộ Nội vụ V/v Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội.
 13. Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08/12/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập.
 14. Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ V/v Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức.
 15. Thông tư 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ V/v Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức.
 16. Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động thương binh xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban dân tộc Chính phủ quy định V/v Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.
 17. Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/03/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tại, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính quy định V/v Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.
 18. Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính quy định V/v Hướng dẫn thực hiện quyết định số 244/2005/QĐ-TTG ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.
 19. Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/06/2006 của Chính phủ quy định về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
 20. Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
 21. Nghị định số 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Nghị định về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
 22. Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.
 23. Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao.
 24. Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
 25. Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN); quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
 26. Quyết định số 1780/QĐ-TLĐ ngày 26/10/2017 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam V/v ban hành quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2018; Hướng dẫn số 1784/HD-TLĐ ngày 06/11/2017 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam V/v xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2018.
 27. Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021.
 28. Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/07/2016 của Chính phủ V/v Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
 29. Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/05/2017 của Chính phủ V/v Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.
 30. Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ V/v Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.
 31. Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/09/2014 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết một số điều của luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 32. Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017 của Bộ Tài chính V/v Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
 33. Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 12/07/2017 của Hội đồng nhân dân Tỉnh Thanh Hóa V/v quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thanh Hóa.
 34. Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính V/v Quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.
 35. Luật số 15/2017/QH14 ngày 21/06/2017 V/v quản lý, sử dụng tài sản công.
 36. Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/05/2018 của Bộ Tàu chính Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao TSCĐ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và TCSĐ do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
 37. Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGD ngày 26/04/2012 của Bộ Tài chính – Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham sự các kỳ thi Olympic Quốc tế và khu vực.
 38. Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa V/v phê duyệt kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu và sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021.

Tài liệu tham khảo: Các thông tư nghị định khác.

Chúc các bạn thành công! Mọi thắc mắc cần giải đáp các bạn có thể Comment trực tiếp ở phần bình luận để được hỗ trợ!

BÀI LIÊN QUAN: MỘT VÀI NÉT CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

———————————————————————————————————————————————————

Kế toán An Hiểu Minh – Lấy tâm dựng tầm!

Các bạn tìm hiểu khóa học Kế toán thực tế chuyên sâu có thể tham khảo: Lớp học thực hành Kế toán thuế An Hiểu Minh tại Thanh Hóa.

Ý kiến bình luận