CÁCH XỬ LÝ KHI NỘP THỪA THUẾ TNDN TẠM TÍNH

Doanh nghiệp khi tạm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính có thể nộp thừa tiền thuế so với quyết toán thuế. Vậy Cách xử lý nộp thừa thuế TNDN tạm tính của doanh nghiệp như thế nào? Kế toán An Hiểu Minh xin được chia sẻ như sau:

I. Quy định về nộp thừa thuế TNDN tạm tính

Theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 33, Khoản 1 quy định về tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là nộp thừa khi:

“a) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 (mười) năm tính từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Đối với loại thuế phải quyết toán thuế thì người nộp thuế chỉ được xác định số thuế nộp thừa khi có số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán thuế.”

Như vậy thuế thu nhập doanh nghiệp được coi là nộp thừa khi:

– Người nộp thuế có số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp đối với từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế trong thời hạn 10 năm tính từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

– Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quyết toán năm nên doanh nghiệp chỉ được xác định số thuế nộp thừa khi có số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán thuế.

II. Cách giải quyết khi nộp thừa thuế TNDN tạm tính

Cũng theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 33, Khoản 2 quy định về cách giải quyết số tiền thuế nộp thừa theo thứ tự sau:

“a) Bù trừ tự động với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc còn phải nộp của cùng loại thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 29 Thông tư này (trừ trường hợp nêu tại điểm b khoản 1 Điều này).

b) Bù trừ tự động với số tiền phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo của từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước (trừ trường hợp nêu tại điểm b khoản 1 Điều này). Trường hợp quá 06 (sáu) tháng kể từ thời điểm phát sinh số tiền thuế nộp thừa mà không phát sinh khoản phải nộp tiếp theo thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c khoản này.

c) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều này và người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định tại điểm a khoản này sau khi thực hiện bù trừ theo hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản này mà vẫn còn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được giải quyết hoàn thuế theo hướng dẫn tại Chương VII Thông tư này.”

Theo đó, trường hợp người nộp thuế vừa có số tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền chậm nộp, tiền thuế phát sinh, tiền phạt thì người nộp thuế phải ghi rõ trên chứng từ nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo thứ tự thanh toán các khoản thuế nợ như sau:

+ Tiền thuế nợ;

+ Tiền thuế truy thu;

+ Tiền chậm nộp;

+ Tiền thuế phát sinh;

+ Tiền phạt.

– Bù trừ tự động với số tiền phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo của từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước

– Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa được hoàn thuế trong những trường hợp sau:

+ Nếu quá 06 tháng kể từ thời điểm phát sinh số tiền thuế nộp thừa mà không phát sinh khoản phải nộp tiếp theo.

+ Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa sau khi thực hiện bù trừ theo quy định trên mà vẫn còn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp.

III. Hồ sơ hoàn thuế gồm có những tài liệu sau:

+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Anh Tuấn


Mọi chi tiết, xin vui lòng liên hệ Kế toán An Hiểu Minh

Hotline: Mr. Hưng – 0943.522.858; Mr. Tuấn – 0886.522.858

 

 

Ý kiến bình luận